để thuận lợi cho việc đi lại cũng như ngồi ở mọi tư thế
chân giả trên gối có cụm xoay gối là lựa chọn cho nhiều người có công việc đặc thù mà mà phải ngồi ở nhiều tư thế khác nhau, vì vậy
Cụm xoay gối có thể thực hiện được tất cả các đọng tác xoay theo ý cuae người sử dụng.
Hiển thị